"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera."


Jan Paweł II

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Limanowej prowadzi następujące formy pomocy dla dzieci i rodziców


TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów szkolnych i emocjonalnych jak i leczeniu wielu chorób. EEG Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe. Jej olbrzymią zaletą jest brak skutków ubocznych.

EEG Biofeedback (EEG - elektroencefalograf, z ang. biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda terapii oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Terapia EEG Biofeedback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym mózgu, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu.

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów ( w przypadku chorób neurologicznych - pod nadzorem lekarza). Każdy trening jest monitorowany przez komputer.

Treningi metodą EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku. Terapię EEG Biofeedback stosuje się przede wszystkim u dzieci i młodzieży z problemami takimi jak:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD)
 • wady rozwojowe języka
 • zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenia pamięci
 • rozumienia czytanego tekstu
 • problemy z czytaniem i pisaniem
 • słaba wytrzymałość poznawcza
 • brak motywacji do nauki
 • zaburzenia snu
 • lęki
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • nerwice
 • moczenie nocne
 • zachowania opozycyjne i buntownicze
 • agresja
 • tiki
 • niekontrolowane wybuchy gniewu
 • negatywne i natrętne myśli
 • nadmierne zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • nieśmiałość i nadmierne wycofywanie się
 • niestabilność emocjonalna
 • fobie szkolne
 • chwiejne „ego" u nastolatków

Treningi EEG-Biofeedback uczą dziecko jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Trening wycisza i relaksuje, umożliwiając równoczesną aktywację procesów myślowych. Dziecko poznaje jakie posiada możliwości i w jaki sposób może wykorzystać je w nauce. Treningi w połączeniu z klasycznymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi przynoszą doskonałe efekty, stanowiąc duży krok w rozwoju zarówno funkcji umysłowych jak i społecznych uczniów. 

Trening EEG biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się.

Obecnie w naszej placówce proponujemy Państwu trening EEG Biofeedback dla dzieci z trudnościami w zakresie koncentracji uwagi. Sesje treningowe odbywają się na pisemny wniosek rodzica , raz w tygodniu i trwają 45 minut.


SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole", „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" (Wydawnictwo Media Rodzina).Treningi grupy rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników


TRENING EFEKTYWNEJ NAUKI

dla dzieci w wieku 10 – 13 lat

To interaktywne zajęcia, które ułatwią osiąganie sukcesów w szkole i poza nią. Celem treningu jest rozwój zdolności zapamiętywania, poszerzenie wiedzy o metodach efektywnego uczenia się oraz zwiększenie wiary we własne siły uczestników.

W programie

 • jak działa pamięć
 • techniki szybkiego uczenia się
 • rozwój własnej kreatywności
 • metody nauki języków obcych
 • ćwiczenia wspomagające koncentrację
 • szybkie czytanie
 • jak organizować sobie naukę
 • sporządzanie notatek
 • jak przygotować się do sprawdzianów/ testów

Rodzice , którzy chcieliby skorzystać z proponowanych form pomocy proszeni są o telefoniczne lub pisemne zgłaszanie się do sekretariatu Poradni.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w roku szkolnym 2015/2016 proponuje


W zakresie diagnozy

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
 • diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci,
 • diagnoza pod katem oceny dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i trudności wychowawczych,
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (trudności w czytaniu i pisaniu) oraz dyskalkulii (trudności w uczeniu się matematyki),
 • diagnoza uczniów zdolnych,
 • diagnoza dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych uzależnieniem, niedostosowanych społecznie.

W zakresie terapii

 • indywidualna terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się i dzieci do 3 r.ż.,
 • psychoterapia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce,
 • terapia dzieci dyslektycznych - z zastosowaniem nowoczesnych metod,
 • terapia dzieci moczących się,
 • terapia grupowa,
 • Trening Zastępowania Agresji
 • terapia eeg - biofeedback
 • Szkoła dla Rodziców - warsztaty grupowe
 • Trening rozwoju osobistego dla gimnazjalistów

W zakresie doradztwa

 • doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne),
 • doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
 • działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • doradztwo w zakresie diagnozy z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS), wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • doradztwo w zakresie bezpiecznego internetu i cyberprzemocy

W zakresie profilaktyki

 • popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami
 • prowadzenie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów
 • udzielanie konsultacji rodzicom, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
 • udzielanie wsparcia nauczycielom, pedagogom, psychologom szkolnym.

Zasady przyjęć i współpracy

Rodzice

Wszystkie czynności związane z dzieckiem, podejmowane są przez Poradnię na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych.

Wraz z wnioskiem do poradni rodzice są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • dzieci z ogólnymi trudnościami szkolnymi: wniosek, opinie nauczyciela /wychowawcy, kopia arkusza ocen z dwóch ostatnich lat nauki, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • dzieci z podejrzeniem dysleksji: wniosek, opinia nauczyciela polonisty, opinia wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, prace pisemne (dyktanda, wypracowania, dokumentacja pracy korekcyjnej)
 • dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania: wniosek, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, opinia wychowawcy/nauczycieli uczących

W przypadku gdy dziecko jest: chore, zakatarzone, ma gorączkę, boli je głowa, nie ma okularów, które powinno nosić należy z wyprzedzeniem zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście. Termin badania zostanie przesunięty.

 • W przypadku nieuzasadnionej nieobecności w uzgodnionym terminie badania bez wcześniejszego powiadomienia o tym Poradni, kolejny termin nie zostanie wyznaczony.
 • W przypadku dwukrotnego niestawienia się na zajęcia terapeutyczne w uzgodnionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia o tym Poradni, zajęcia nie będą kontynuowane

Jeśli dziecko jest leczone specjalistycznie należy dołączyć zaświadczenie zawierające diagnozę lekarską oraz przebieg leczenia.


Szkoły i instytucje oświatowe

Zapraszamy do współpracy szkoły i instytucje oświatowe. Świadczymy pomoc w zakresie:

 • wsparcia psychologicznego w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań tematycznych dla nauczycieli ,
 • prowadzenia prelekcji dla rodziców
 • doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego dla nauczycieli,
 • diagnozy i zasad postępowania z uczniami napotykającymi na szczególne trudności w procesie edukacyjnym,
 • udziału w szkoleniowych radach pedagogicznych,
 • prowadzenia warsztatów dla uczniów o charakterze ogólnorozwojowym, socjoterapeutycznym, profilaktycznym.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail na adres: ppp@zpo.limanowa.pl


Pobierz formularze