"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera."


Jan Paweł II


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w roku szkolnym 2011/2012 proponuje


W zakresie diagnozy

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
 • diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci,
 • diagnoza pod katem oceny dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i trudności wychowawczych,
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (trudności w czytaniu i pisaniu) oraz dyskalkulii (trudności w uczeniu się matematyki),
 • diagnoza uczniów zdolnych,
 • diagnoza dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych uzależnieniem, niedostosowanych społecznie.

W zakresie terapii

 • indywidualna terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się i dzieci do 3 r.ż.,
 • psychoterapia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce,
 • terapia dzieci dyslektycznych - z zastosowaniem nowoczesnych metod,
 • terapia dzieci moczących się,
 • terapia grupowa,
 • Trening Zastępowania Agresji
 • terapia eeg - biofeedback
 • Szkoła dla Rodziców - warsztaty grupowe
 • Trening rozwoju osobistego dla gimnazjalistów

W zakresie doradztwa

 • doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne),
 • doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
 • działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • doradztwo w zakresie diagnozy z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS), wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • doradztwo w zakresie bezpiecznego internetu i cyberprzemocy

W zakresie profilaktyki

 • popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami
 • prowadzenie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów
 • udzielanie konsultacji rodzicom, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
 • udzielanie wsparcia nauczycielom, pedagogom, psychologom szkolnym.

Zasady przyjęć i współpracy

Rodzice

Wszystkie czynności związane z dzieckiem, podejmowane są przez Poradnię na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych.

Wraz z wnioskiem do poradni rodzice są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • dzieci z ogólnymi trudnościami szkolnymi: wniosek, opinie nauczyciela /wychowawcy, kopia arkusza ocen z dwóch ostatnich lat nauki, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • dzieci z podejrzeniem dysleksji: wniosek, opinia nauczyciela polonisty, opinia wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, prace pisemne (dyktanda, wypracowania, dokumentacja pracy korekcyjnej)
 • dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania: wniosek, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, opinia wychowawcy/nauczycieli uczących

W przypadku gdy dziecko jest: chore, zakatarzone, ma gorączkę, boli je głowa, nie ma okularów, które powinno nosić należy z wyprzedzeniem zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście. Termin badania zostanie przesunięty.

 • W przypadku nieuzasadnionej nieobecności w uzgodnionym terminie badania bez wcześniejszego powiadomienia o tym Poradni, kolejny termin nie zostanie wyznaczony.
 • W przypadku dwukrotnego niestawienia się na zajęcia terapeutyczne w uzgodnionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia o tym Poradni, zajęcia nie będą kontynuowane

Jeśli dziecko jest leczone specjalistycznie należy dołączyć zaświadczenie zawierające diagnozę lekarską oraz przebieg leczenia.


Szkoły i instytucje oświatowe

Zapraszamy do współpracy szkoły i instytucje oświatowe. Świadczymy pomoc w zakresie:

 • wsparcia psychologicznego w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań tematycznych dla nauczycieli ,
 • prowadzenia prelekcji dla rodziców
 • doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego dla nauczycieli,
 • diagnozy i zasad postępowania z uczniami napotykającymi na szczególne trudności w procesie edukacyjnym,
 • udziału w szkoleniowych radach pedagogicznych,
 • prowadzenia warsztatów dla uczniów o charakterze ogólnorozwojowym, socjoterapeutycznym, profilaktycznym.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail na adres: ppp@zpo.limanowa.pl


Pobierz formularze