Tematy zajęć warsztaty psycholodzy

Tematy zajęć

opracowane przez A. Tylawska, A. Urbaniak 

Warsztaty dla nauczycieli

 1. Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze. Budowanie strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

            Program „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” został opracowany przez zespół autorów z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Upowszechniany jest od 2007 roku. Program adresowany jest do rad pedagogicznych starszych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne metody wychowawcze i zwiększanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

 1. Uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole masowej.

Omówienie pojęć „niedostosowanie społeczne”, „zagrożenie niedostosowaniem społecznym”, „demoralizacja”. Formy pomocy oraz metody pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie. Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem agresji oraz ze strategiami minimalizowania zachowań agresywnych w szkole. Przedstawienie strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Omówienie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów. 

 1. Rozpoznawanie wśród uczniów problemów emocjonalnych.

Jakie mogą być objawy problemów emocjonalnych wśród uczniów. Problemy emocjonalne, a trudności wychowawcze. Na co zwracać uwagę - diagnoza sytuacji ucznia. Jak prowadzić rozmowę, nawiązywać i podtrzymywać kontakt. Gdzie kierować osoby zagrożone zaburzeniami emocjonalnymi. Nawiązywanie współpracy z rodzicem i zwracanie mu uwagi na istotę problemu.

 1. Trening kompetencji wychowawczych.

Przybliżenie podstawowych stylów wychowania. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie ze swoimi uczuciami. Jak zachęcać dzieci do współpracy i samodzielności. Stosowanie konsekwencji, spójnego systemu kar i nagród. Stosowanie pochwał w celu wypracowania stabilnej samooceny i wiary w swoje możliwości. Uwalnianie dzieci od grania ról. Komunikaty typu „ja”. 

 1. Asertywność i komunikacja społeczna. 

Czym jest asertywność, jak bronić swoich praw w sposób nieagresywny. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Bariery komunikacyjne i sposoby ułatwiania procesu komunikacji. Jak stosować autoprezentacje i zarządzać swoim wizerunkiem. Komunikaty typu „ja”. Przekazywanie informacji zwrotnej. Strategie radzenia sobie z presją i manipulacją. Techniki wpływu społecznego. 

 1. Profilaktyka uzależnień. 

Problematyka uzależnień poruszana podczas warsztatów z nauczycielami ma na celu:

 • uwrażliwienie na pojawiające się sygnały świadczące o możliwości stosowania przez dziecko używek
 • przedstawienie procedur alarmowych związanych ze środkami psychoaktywnymi
 • zapoznanie z dostępnymi na rynku polskim substancjami
 • dopalacze, jako alternatywa dla substancji nielegalnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych
 • projektowanie skutecznej profilaktyki szkolnej

Czas realizacji: 6h

 

 

Warsztaty dla uczniów szkół

(klasy V, VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średnie) 

 1. Rozwiązywania konfliktów w zespole klasowym.

Celem zajęć jest załagodzenie konfliktów mających miejsce w klasie. Wypracowanie norm postępowania, budujących klimat bezpieczeństwa i zaufania. Nauka komunikacji bez agresji. Rozbudzanie empatii i umiejętności wczucia się drugą osobę. Poprawa komunikacji i rozwijanie umiejętności społecznych wśród uczestników.

 1. Asertywność i komunikacja bez agresji.

Uczestnicy poznają pojęcie asertywności. Uczą się rozróżniać zachowania asertywne, agresywne i ulegle. Rozwijają umiejętność konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez przemocy i agresji. Uczą się zasad budowania komunikatów typu „ja” oraz stawiania granic.

 1. Uczymy się samokontroli – jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Uczestnicy warsztatów nabywają umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, strach, frustracja. Uczniowie podnoszą swoje kompetencje społeczne, interpersonalne i rozwijają umiejętności okazywania trudnych emocji w akceptowany społecznie sposób, nikogo nie krzywdzący.

 1. Tolerancja i akceptacja w zespole klasowym.

           Celem warsztatów jest rozwijanie wśród uczniów tolerancji i zrozumienia dla innych ludzi, szczególnie kolegów z zespołu klasowego, rozwijanie empatii, nabywanie umiejętności autoprezentacji, komunikacji bez agresji oraz wypracowanie norm, które zapewniałyby w klasie przyjazną atmosferę, sprzyjającą nauce i utrwalaniu więzi koleżeńskich

 1. Jak radzić sobie ze stresem.

Celem jest poznanie i nauczenie się metod, które są pomocne w  radzeniu sobie ze stresem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących źródłem stresu szkolnego (odpowiedzi ustne, klasówki, egzaminy gimnazjalne, maturalne, prezentacje maturalne) 

 1. Dziękuję nie biorę/nie piję. Profilaktyka uzależnień.

Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z mechanizmami prowadzącymi do uzależnienia. Oprócz teorii skupionej wokół substancji uzależniających, ich wpływu na organizm człowieka oraz relacje z drugim człowiekiem proponujemy uczniom ćwiczenia z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych (asertywność, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem).

 

Warsztaty dla rodziców:

 1. Akademia dla rodziców.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Porady, jak małymi krokami zmierzać ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Znaczenie stosowania w wychowaniu konsekwencji pozytywnych i negatywnych, jasnego systemu kar i nagród, motywujących do przestrzegania norm społeczno – moralnych, umożliwiających wypracowanie samodyscypliny.

 1. Profilaktyka uzależnień.

Problematyka uzależnień poruszana podczas warsztatów z rodzicami ma na celu:

 • uwrażliwienie na pojawiające się sygnały świadczące o możliwości stosowania przez dziecko używek
 • przedstawienie procedur alarmowych związanych ze środkami psychoaktywnymi
 • zapoznanie z dostępnymi na rynku polskim substancjami
 • dopalacze, jako alternatywa dla substancji nielegalnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych 
 1. Problemy wieku dojrzewania.

            Objawy zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu dziecka. Objawy zażywania środków psychoaktywnych. Jak je dostrzegać i jak na nie reagować. Umiejętność słuchania i spostrzegania zagrożeń. W jaki sposób odbudowywać i podtrzymywać relacje z nastolatkiem. Komunikacja bez agresji, oparta na akceptacji i zrozumieniu.

 1. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

Przyczyny zachowań opozycyjno - buntowniczych u dzieci w wieku szkolnym. Znaczenie środowiska domowego dla kształtowania się umiejętności społecznych dziecka. Znaczenie jasnego systemu kar i nagród w wychowaniu. Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami i rozładowywania ich w społecznie akceptowany sposób.

 1. Rozbudzanie wśród dzieci motywacji do nauki. 

Jak rozwijać u dziecka motywację do nauki. Jak efektywnie organizować naukę, z uwzględnieniem wieku dziecka. Techniki uczenia się. Znaczenie własnego przykładu i spójności tego, co się głosi z tym, jak się postępuje. Jak wykształcenie przekłada się na sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym człowieka. Znaczenie odpowiedniej stymulacji intelektualnej dziecka i właściwego gruntu dla rozwoju naturalnych zainteresowań, uzdolnień i talentów dziecka.