MŁODZIEŻOWA GRUPA TRENINGOWO ROZWOJOWA „TRAMPOLINA”

 DLA KOGO?

Młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych.

 PO CO?

Warsztaty pomogą w przygotowaniu się do nowych wyzwań rozwojowych i w budowaniu dojrzałej osobowości.

Umożliwią zdobycie i przećwiczenie umiejętności społecznych w nowej grupie, takich jak:

-  prezentacja siebie,
-  umiejętność mówienia o swoich mocnych i słabych stronach,
-  umiejętność mówienia o innych, o czyichś mocnych i słabych stronach,
-  szanowanie odrębności drugiej osoby i jej akceptacja,
-  współpraca i współdziałanie,
-  określenie własnej samooceny, praca nad adekwatną samooceną,
-  rozpoznawanie emocji własnych i cudzych,
-  otwarte mówienie o sprawach ważnych,
-  umiejętności rozmowy o trudnościach i konfliktach, rozwiązywanie konfliktów,
- określanie własnych potrzeb i mówienie o nich, bez naruszania granic drugiej osoby,
- określenie swojego miejsca w rodzinie i wśród rodzeństwa,
- określenie czego szukam i czego potrzebuje w bliższej i dalszej przyszłości.

BLOKI TEMATYCZNE

 I. Integracja grupowa.

- prezentacja siebie
- prezentacja innych
- współpraca grupowa

II. Relacje z ludźmi.

- samoocena
- emocje
- konflikty
- potrzeby
- umiejętność rozmowy o ważnych i trudnych sprawach

III. Relacje z rodziną.

- ja a rodzice/opiekunowie
- ja a rodzeństwo

IV. Rozstanie z grupą.

- moje umiejętności i braki
- moje plany i zamierzenia              

Dojrzałość - w odniesieniu do psychiki, rozumiana jest jako etap ukształtowania osobowości człowieka, a więc właściwego dla niego zespołu cech psychicznych, świadczących o jego indywidualności, która pozwala na formułowanie sądów i podejmowanie decyzji.

Dojrzała osobowość jest pojęciem z dziedziny psychologii humanistycznej i dotyczy harmonii psychicznej człowieka z samym sobą i jego otoczeniem. Twórcą hasła jest Gordon Allport. Na dojrzałą osobowość składa się:

 • posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu siebie
 • zdolność rozumienia siebie
 • umiejętność opanowania potrzeb wewnętrznych bez konfliktów
 • posiadanie bezpieczeństwa emocjonalnego
 • funkcjonowanie z dozą optymizmu, posiadanie naturalnego entuzjazmu
 • zdolność obiektywizacji samego siebie - umiejętność widzenia siebie w kategoriach zewnętrznych: krytykowanie siebie, poczucie humoru
 • posiadanie jednoczącej filozofii życia - skrystalizowany światopogląd,
 • umiejętność patrzenia na wszystkie dziedziny życia, integrowanie się człowieka w świecie.

KIEDY?

Rekrutacja do grupy trwa co roku, w wyznaczonym terminie. Trwa do czasu uzbierania się co najmniej 12 uczestników.
Zajęcia odbywają się w wybrany dzień tygodnia w godzinach popołudniowych  od 15 do 17. Zajęcia obejmują 20 spotkań 2 godzinnych, w odstępach co tygodniowych.

Bieżące informacje na temat aktualnego naboru prosimy śledzić w zakładce AKTUALNOŚCI.

JAK?

Zapisy do grupy przyjmują pracownicy sekretariatu oraz psycholog Iwona Kosiarska – Nowak w godzinach pracy poradni od 7:30 do 17. W przypadku nieobecności psychologa w momencie kontaktu prosimy pozostawić w sekretariacie numer kontaktowy i nazwisko. Osoba rekrutująca oddzwoni do Państwa  niezwłocznie lub w ciągu 2dni.

Grupa rusza gdy uzbiera się 12 uczestników.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbywa się wyłącznie z rodzicami.
Kolejne spotkanie organizacyjne odbywa się z dzieckiem.
Po pierwszych spotkaniach następuje podjęcie ostatecznej decyzji czy młody człowiek pozostaje w grupie czy też z niej rezygnuje.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

Głównym i podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest CHĘĆ UDZIAŁU młodego człowieka w grupie. Zgoda młodego człowieka na udział w „TRAMPOLINIE” potwierdzana jest na pisemnym formularzu przez niego i jego rodziców - po  zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa.

Kolejnym kryterium uczestnictwa, to ZAAKCEPTOWANIE 5 GŁÓWNYCH ZASAD narzuconych przez prowadzących, gwarantujących pełne poczucie bezpieczeństwa uczestników.

5 GŁÓWNYCH ZASAD

 1. Brak jakiejkolwiek agresji (słownej czy fizycznej). Oznacza to, że prowadzący i uczestnicy dbają o to by nikt nikogo nie obrażał, nie atakował, nie krzywdził.
 2. Czystość. To znaczy nikt z uczestników nie może być uzależniony od używek.
 3. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa. To znaczy dla bezpieczeństwa osób w grupie nie można przekazywać (kolegom, koleżankom, rodzicom, przyjaciołom) a także nie można umieszczać/publikować, informacji na temat osób w niej uczestniczących, ich problemów, omawianych spraw. Można mówić jedynie o sobie i swojej pracy, swoich przeżyciach, swoich doświadczeniach itp. Naruszenie zasady czyjegoś dobra poprzez rozpowszechnienie informacji może skutkować skierowaniem sprawy przez osobę pokrzywdzoną do sądu cywilnego.
 4. Dobrowolność. To znaczy każdy jest uczestnikiem grupy bo chce. A zatem decyduje co i ile mówi. Oczywiście im więcej spraw omówisz w grupie tym lepiej dla ciebie. Nikt nie ma jednak zamiaru zmuszać nikogo do niczego. Sam wybierasz. Ale nie przyjmujemy do grupy rodzeństw.
 5. Tajemnica. Oznacza to zachowanie tajemnicy omawianych spraw na spotkaniach, szczególnie spraw poruszanych przez inne osoby, komukolwiek, także rodzicom. Uczestnicy mogą natomiast mówić o własnych przeżyciach: podobało mi się, ćwiczyliśmy mówienie o tym co dla mnie ważne etc.

 METODA PRACY

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych. Składają się z różnych ćwiczeń np: wprowadzenia tematyczne, doświadczanie w ćwiczeniach, dramach, debatach. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w trakcie pracy w grupie oraz w postaci zadań domowych.

PROCEDURA REKRUTACYJNA- CZYLI CO NALEŻY UZYSKAĆ OD UCZESTNIKA

 1. Wniosek o objęcie pomocą psychologiczna grupową – druk standardowy PPP. Jest to pisemna zgoda rodziców i dziecka.
 2. Udział rodziców w spotkaniu informacyjnym i podsumowującym.
 3. Ankieta wstępna - rodzic , dziecko.
 4. Ankieta końcowa –- rodzic, dziecko.
 5. Testy psychologiczne - dziecko:

- Kwestionariusz „Jak sobie radzisz?” Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik (2009) (11-17 lat)
- RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2008) (IG)
- SES – Skala Samooceny Rosenberga Irena Dzwonkowska, Kinga Lachowicz -Tabaczek, Mariola Łaguna (2008) (14 - 18 lat)

 images/Materialy/TRAMPOLINA---wstp.doc