LITERATURA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

PROPOZYCJA PSYCHOLOGÓW
1.   „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”- Faber Adele, Mazlish Elaine.
2.   „Rodzeństwo bez rywalizacji” - Adele Faber. Elaine Mazlish.
3.   „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” - Adele Faber, Elaine Mazlish.
4.   „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny” - Adele Faber, Elaine Mazlish.
5.   "Komunikacja wychowawcza" - ks. Marek Dziewiecki.
6.   „Wychowanie bez porażek” – Gordon Thomas.
7.   „Pozytywna dyscyplina” - Jane Nelsen.
8.   „ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA od 0 do 10” - Ilg Frances L., Bates Ames Louise, Baker Sidney.
9.   „Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat. Praktyka uważności dla nauczycieli i uczniów”-  Thich Nhat Hanh, Katherine Weare.
10. „Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?” - Anna Nowak, Aleksandra Stanek.
11. "10 minut uważności" - Goldie Hawn, Wendy Holden.
12. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych” - Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Szczepańska Krystyna, Mach Cecylia.
13. „Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów. Scenariusze zajęć i karty pracy dla uczniów” - Covan David, Palomares Susanna, Schilling Dianne.
14. „Szkolny mandat. Karty pracy dla uczniów” - Jaglarz Aleksander.
15. „Karty Technik Pozytywnej Dyscypliny” - Nelsen Jane.
16. „Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy” - Johnson Maggie, Wintgens Alison.
17. „Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka” - Linda Reddy.
18. „JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ PRZEDSZKOLAKA” - Monika Sobkowiak.
19. „Uczeń z SPE pomoc psychologiczno- pedagogiczna krok po kroku” - Jagna Niepokólczycka-Gac.
20. „Umiejętności psychologiczno - pedagogiczne w pracy nauczyciela” - Justyna Mróz, Kinga Kaleta.
21. „Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia” - Kinga Bobińska, Tadeusz Pietras, Piotr Gałecki - Praca zbiorowa.
22. „Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży” - Magdalena Wegner - Jezierska.
23. „Psychologiczne Portrety Człowieka. Praktyczna Psychologia Rozwojowa” - (Red.) Brzezińska I. Anna.
24. „Być (nie)zwykłym wychowawcą” - Anna Konarzewska.

                                                             Przygotował mgr Artur Urbaniak

PROPOZYCJA PEDAGOGÓW

 • Całusińska M. i Malinowski W.: Trening umiejętności wychowawczych. Wyd. GWP, Sopot 2012. Autorzy książki pokazują, jakie umiejętności powinni wykształcić rodzice oraz pedagodzy, aby stali się dla swoich dzieci przewodnikami po świecie, w którym jedyną stałością jest zmiana. Zaproponowane przez nich ćwiczenia, odnoszące się do różnych sfer rodzicielstwa, pomogą dorosłym rozwinąć właściwe postawy wychowawcze. Dzięki tej książce dowiesz się: jak efektywnie komunikować się z dzieckiem, jak rozpoznawać jego emocje i poprawnie na nie reagować, jaka jest rola zabawy i jak bawić się z dzieckiem, czym są granice, dlaczego ich potrzebujemy i jak je ustalić, oraz jak wychować dziecko na niezależnego młodego człowieka.

 • Deptuła M.: Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Wyd. PWN, Warszawa 2013. Książka pozwala zrozumieć przyczyny odrzucenia rówieśniczego i jego przejawy. Zwraca uwagę na zapobieganie odrzuceniu przez wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich opiekuńczej i wychowawczej roli. 3. Dzieci z zaburzeniami łączonymi.

 • Trudne ścieżki rozwoju, pod red. B. Winczury, Wyd. Impuls, Wyd. II, Kraków 2012. Problematyka publikacji porusza zagadnienie współwystępowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Grupa badaczy podjęła rozważania nad dylematami diagnostycznymi na styku takich zaburzeń, jak: autyzm, zespół Aspergera, niewerbalne trudności w uczeniu się, ADHD, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, opóźnienia w rozwoju, mózgowe porażenie dziecięce, schizofrenia wczesnodziecięca oraz zaburzenia zachowania.

 • Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie, pod red. M. Kowalik-Olubińskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012. W niniejszej monografii autorzy poruszają problem znaczenia wczesnej edukacji dla funkcjonowania i kreowania społeczeństwa dostosowanego do ciągle zmieniającego się świata. W pierwszej części autorzy debatują nad sposobem funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie z uwzględnieniem jego własnej perspektywy i perspektywy dorosłych. Część druga stanowi próbę oceny rzeczywistości edukacyjnej, obejmującej edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, a także różne konteksty jej poprawy.

 • Edukacja małego dziecka. Konteksty rozwojowe i wychowawcze. Tom 4, pod red. E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik i J. Oleksy. Wyd. 2, Wyd. Impuls,Kraków 2013. W książce zostały poruszone zagadnienia związane ze wspomaganiem rozwoju i uczenia się dziecka. Opracowania zostały podzielone na dwie części: pierwszą zatytułowaną Wspomaganie rozwoju i uczenia się małego dziecka i część drugą: Konteksty wychowawcze – ku pedagogice współbycia. Artykuły prezentują rozważania teoretyczne, jak i empiryczne z zakresu kształcenia ogólnego dziecka w wybranych obszarach jego rozwoju poznawczego lub społecznego.

 • Edukacja małego dziecka. Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole. Tom 5, pod red. E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik i M. Zalewskiej-Bujak. Wyd. 2. Wyd. Impuls, Kraków 2013. Książka zawiera zagadnienia dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym, w tym autorskie propozycje dotyczące m.in. współczesnych wyzwań dla szkoły i nauczyciela w kontekście przygotowania dzieci do uczenia się przez całe życie, oceny (nie)gotowości szkoły na przyjęcie najmłodszego ucznia oraz sposobów zapobiegania i przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym.

 • Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności. Tom 6, pod red. E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik i A. Wąsińskiego. Wyd. 2. Wyd. Impuls, Kraków 2013. Autorzy poruszają zagadnienia dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym. Książka zawiera autorskie rozwiązania w zakresie wczesnodziecięcej nauki czytania, wspomagania rozwoju mowy małego dziecka przez piosenkę, literaturę dziecięcą (bajkę i baśń), swobodną twórczość literacką czy naukę języków obcych oraz opracowania skupiające się na kwestiach wspierania różnych form aktywności artystycznej: muzycznej, ludowej czy teatralnej, z uwzględnieniem rozwiązań i doświadczeń zagranicznych.

 • Faber, A., Mazlish E.: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Wyd. Media Rodzina, Poznań [2013]. Nowe, odświeżone graficznie i wzbogacone suplementem zawierającym doświadczenia rodziców polskich, wydanie znakomitego poradnika pedagogicznego. To książka ze wszech miar praktyczna, a nie teoretyczna. Autorki pokazują, jak w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę skutecznej komunikacji z dziećmi. Liczne przykłady i wskazówki wzięte z codziennych doświadczeń ułatwiają nie tylko rozwiązywanie najczęstszych problemów wychowawczych (np. stawianie granic, formułowanie oczekiwań), ale obrazują również metody budowania silnych więzi emocjonalnych między dorosłymi a dziećmi.

 • Goddard Blythe S.: Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013. Praktyczny przewodnik zawierający informacje na temat prawidłowości w rozwoju ruchowym dziecka i jego powiązań z uczeniem się. Autorka pokazuje związek pomiędzy takimi wskaźnikami, jak koordynacja wzrokowo-ruchowa, kontrola postawy a gotowością dziecka do nauki. Publikacja zawiera narzędzia pozwalające na ocenę aktualnego poziomu rozwoju motoryki dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także kompletny program rozwoju ruchowego.

 • Jurek A.: Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Wyd. HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2012. Autorka przedstawia zagadnienie nauczania czytania i pisania w kontekście współczesnych teorii naukowych. Przybliża problem wzajemnych zależności między rozwojem dziecka a wyborem określonego podejścia metodycznego w nauczaniu piśmienności oraz zwraca uwagę na fakt, jakie konsekwencje dla rozwoju uczniów mogą wynikać z decyzji podjętych przez autorów podręczników i nauczycieli.

 • Karbowniczek, J.: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. Wyd. ERICA, Warszawa 2012. Nauka języków obcych w szkole stała się obowiązkowa od roku szkolnego 2008/2009. Przed nauczycielami stają więc nowe zadania i wyzwania, gdyż wymagania językowe należy dostosować do obniżonego wieku uczniów, a sam język umiejętnie i prawidłowo integrować ze wszystkimi dziedzinami edukacji. Niniejsza publikacja zawiera propozycje rozwiązań metodycznych z zakresu organizacji planowania pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej uczącego języka angielskiego w szkole.

 • Magda-Adamowicz, M.: Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych. Wyd. Adam Marszałek, Wyd. 2 zm. Toruń 2012. Niniejsza książka zawiera wybór problemów pedeutologicznych ze względu na ich wagę i aktualność, które nabrały znaczenia w obliczu reformy ustroju i edukacji. Poruszane tutaj kwestie pedeutologiczne nurtują autorkę. Ich geneza sięga jeszcze startów zawodowych (najpierw w szkole podstawowej, potem na uniwersytecie i w dwóch szkołach wyższych).

 • Naprawa R. i in.: Ja też to potrafię. Program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej”. Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2012. „Ja też to potrafię” to program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czyli takich, podczas których usprawnia się zaburzone funkcje i wspomaga funkcje rozwijające się prawidłowo, aby stały się wsparciem dla tych zaburzonych. Do napisania programu wykorzystano wiele materiałów, publikacji oraz doświadczenie zawodowe nauczycieli pracujących z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program został dostosowany do potrzeb dzieci i może być wykorzystany przez nauczycieli, terapeutów i logopedów w pracy z uczniami w klasach I–III oraz IV–VI szkoły podstawowej.

 • Naprawa R., Tanajewska A. i Mach. C.: Rosnę radośnie. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych. Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2013. Publikacja ta z pewnością będzie cennym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi z obniżoną normą intelektualną i trudnościami w nauce. Książka okaże się pomocna podczas tworzenia programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, programu zajęć dydaktycznowyrównawczych, indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka pięcio-, sześcioletniego.

 • Nauczyciel wczesnej edukacji – konteksty i wyzwania, pod red. M. Suświłło. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012. Tematyką książki są następujące zagadnienia: dylematy roli zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji oraz konteksty i wyznania wczesnej edukacji.

 • Pawlak P.: Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo. Teoria i badania. Wyd. Impuls, Kraków 2013. Książka składa się z 3 części: analizy literatury tematu, metodologii podjętych badań oraz części empirycznej. Jest tu charakterystyka objawów ADHD, a także ich wpływ na funkcjonowanie dziecka. Przedstawiono wyniki badań dzieci z ADHD, zaprezentowano rożne sposoby postępowania terapeutycznego, a także różne postawy rodzicielskie i środki wychowawcze. Autor poddał także analizie sferę relacji interpersonalnych w rodzinie.

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, pod red. J. Uszyńskiej-Jarmoc, B. Dudel i M. Głoskowskiej-Sołdatow. Wyd. Impuls, Kraków 2013. Przedmiotem monografii są wybrane problemy rozwijania kompetencji kluczowych w procesie edukacji elementarnej - w przedszkolu i szkole. Książka zawiera autorskie rozwiązania organizacyjne i programowe w edukacji początkowej - nowatorskie w odniesieniu nie tylko do treści, ale także do form i metod pracy z dziećmi w sferze rozwijania tych kompetencji.

 • Szempruch J.: Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Wyd. Impuls, Kraków 2012. W książce scharakteryzowano funkcjonowanie nauczyciela w nowych realiach społecznych. Przedstawiono rolę nauczyciela w kształtowaniu kapitału społecznego, zwrócono uwagę na jego funkcje, role i kompetencje oraz podmiotowe relacje w szkole. Omówiono zjawisko partnerstwa edukacyjnego nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Zwrócono też uwagę na dylematy moralne nauczyciela w kontekście jego funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie i w realiach otwartej, samorządnej i innowacyjnej szkoły.

 • Tożsamość teorii wychowania, pod red. J. Papieża. Wyd. Impuls, Kraków 2011. Autorzy książki wskazują na otwartość myślenia krytycznego o wychowaniu. Ukazują wielość poglądów odnoszących się do teoretyczności (objaśniają istotę wychowania) i praktyczności (diagnozują i wyjaśniają codzienne praktyki wychowawcze, konstruują strategie wychowawcze) teorii wychowania. Zastanawiają się nad jej tożsamością, pytając jednocześnie o to, co jest jej specyfiką jako subdyscypliny pedagogiki. Podejmują próby odkrywania na nowo, czym jest teoria wychowania w obecnej rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej, a przede wszystkim edukacyjnej, pokazując jej pluralizm w różnych wymiarach.

 • Witkoś, M.: Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka Varia. Wyd. Impuls, Kraków 2012. Książka jest poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, którzy mają na co dzień problemy z uczniami sprawiającymi określone trudności. Autorka zarysowuje ogólne zagadnienia problemów związanych z edukacją i przedstawia propozycje niektórych bezpośrednich oddziaływań stymulujących rozwój dzieci i młodzieży. Są to głównie scenariusze zajęć i dotyczą: technik przyspieszonego uczenia się, treningu widzenia, rozwijania zdolności czy też kontaktów interpersonalnych.

                                       Przygotowała mgr Barbara Puchała - Pałka