Poradnia wydaje opinie w sprawach

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • zwolnienie ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • innych, określonych w odrębnych przepisach

Opinię wydaje się na pisemny wniosek o wydanie opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do odpowiedniej placówki oświatowej lub innej instytucji.

Poradnia orzeka w sprawach

 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, niedosłyszących i niesłyszących, niedowidzących i niewidzących oraz z autyzmem i zespołem Aspergera
 • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
 • potrzeby zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek o wydanie orzeczenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą

 • dyrektor ZPO lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący
 • członkowie - pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz
 • mogą również uczestniczyć rodzice /prawni opiekunowie

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg harmonogramu dwa razy w miesiącu i w szczególnych przypadkach - częściej.

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki
 2. Zespół Orzekający Poradni wydaje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych:
  • o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
   • z niepełnosprawnością ruchową,
   • z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
   • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  • potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie z powodu:
   • niedostosowania społecznego,
   • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 3. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Limanowej wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie powiatu limanowskiego.
 4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 5. Jeżeli z treści wniosku  o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 6. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
 7. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 8. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
 9. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu 7 dni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych

 

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 1. Zespół Orzekający Poradni wydaje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych:
  • potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Limanowej wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, które  mieszkają  na terenie powiatu limanowskiego.
 3. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 4. Jeżeli z treści wniosku o  wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 5. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
  • zaświadczenie lekarza (specjalisty) zawierające:
  • informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania), § 6 ust. 3 rozp.,
  • uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły (§ 6 ust.4 rozp.),
  • stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola; w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły należy określić
 6. Określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni).
 7. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy (§ 6 ust.5 rozp.).
 8. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 9. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
 10. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu 7 dni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym ZO, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.