Poradnia wydaje opinie w sprawach

  • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
  • pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
  • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
  • zwolnienie ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
  • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
  • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  • innych, określonych w odrębnych przepisach

Opinię wydaje się na pisemny wniosek o wydanie opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do odpowiedniej placówki oświatowej lub innej instytucji.