Poradnia orzeka w sprawach

  • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, niedosłyszących i niesłyszących, niedowidzących i niewidzących oraz z autyzmem i zespołem Aspergera
  • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
  • potrzeby zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek o wydanie orzeczenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą

  • dyrektor ZPO lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący
  • członkowie - pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz
  • mogą również uczestniczyć rodzice /prawni opiekunowie

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg harmonogramu dwa razy w miesiącu i w szczególnych przypadkach - częściej.