Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 1. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Limanowej wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie powiatu limanowskiego.
 2. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 3. Jeżeli z treści wniosku  o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 4. Zespół Orzekający Poradni wydaje opinię na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Do wniosku o wydanie opinii, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
 6. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 7. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym ZO, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych

 

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 2. Zespół Orzekający Poradni wydają orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Limanowej wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie powiatu limanowskiego.
 4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 5. Jeżeli z treści wniosku  o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 6. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
 7. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 8. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym ZO, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

 

Procedura przekazania dokumentacji do innej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

W przypadku konieczności przeniesienia dokumentów do innej poradni należy kierować się poniższą procedurą:

 1. Teczkę dziecka przekazuje się do innej poradni na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna lub na wniosek pełnoletniego ucznia, gdy jest to jego dokumentacja.
 2. W poradni istnieje druk właściwego wniosku o przekazanie teczki (dostępny w zakładce druki do pobrania).
 3. Wniosek składa się w poradni, która posiada teczkę klienta.
 4. Teczka przekazywana jest do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku - wskazanej we wniosku.
 5. Teczka przesyłana jest pocztą - listem poleconym. Dopuszcza się również przekazywanie teczek bezpośrednio poprzez pracowników poradni (w sposób uzgodniony przez zainteresowane poradnie).
 6. Za przekazanie teczki klienta odpowiedzialna jest ta poradnia, w której teczka klienta znajduje się w chwili składania wniosku.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni nie otrzymują dokumentacji klienta do wglądu ani osobistego przekazania.
 8. Teczka klienta jest własnością poradni psychologiczno-pedagogicznej.